Small Wall Mat Kit - Variety of shorter length wall mats
Small Wall Mat Kit - Variety of shorter length wall mats - DBKUSA.com

Small Wall Mat Kit - Variety of shorter length wall mats

  • $1,442.32 $1,442.32


• 6.5‘ x 20“ Wall Mat

• 6.5‘ x 3‘ Wall Mat

• 6.5‘ x 20“ Floor Mat

• Triangle Mat

• Doorway Mat

• (3) 12“ Mat to Mat Connectors

• (3) 24“ Mat to Mat Connectors

• Roller Bag